Condiciones de compra

1. INFORMACIÓN XERAL

A titularidade desta páxina web, www.limpocean.com, (na Rede) é a titular: Asociación LIMPOCEAN, con CIF G67885079 (inscrita no Rexistro Central de Asociacións dependente da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia da Primeira e do Ministerio). da Presidencia e Turismo ou 23 de febreiro de 202, apartado 1 co número 2022/24946-1) O noso presidente desta asociación é Ricardo Babio Arcay con DNI 33259205D. Enderezo: Rúa José Pascual Lopez Corton, 2-17a 15008 A CORUÑA correo electrónico de contacto: info@limpocean.com

Este documento (así como os demais documentos aquí mencionados) regulan as condicións de uso deste sitio web (www.limpocean.com) e compra ou adquisición de produtos e/ou servizos (previo, Condicións).

Ademais, lea estas Condicións, antes de acceder, navegar e/ou utilizar este sitio web, ou o Usuario deberá ler o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo a política de cookies e a política de privacidade e protección de datos de LIMPOCEAN Data . Para utilizar este Sitio Web ou realizar e/ou solicitar a adquisición dun produto e/ou servizo a través, ou o Usuario comprométese a estar obrigado polas presentes Condicións e por todo o anteriormente mencionado, pois, de non estar de acordo con todas as isto, non debe usar este sitio web.

Así mesmo, infórmase de que estas Condicións poderían sufrir modificacións. O Usuario é responsable de consultalos cada vez que acceda, navegue e/ou utilice o Sitio Web, de xeito que se aplicarán os que estean en vigor no momento da adquisición de produtos e/ou servizos.
Para todas as dúbidas que poida ter o Usuario en relación coas Condicións, poderase contactar co propietario a través dos dous datos de contacto anteriormente indicados ou, se non é o caso, a través do formulario de contacto.

Descrición de dous produtos: Os produtos á venda descríbense na Web tanto de forma gráfica como descriptiva. LIMPOCEAN trata de ser o máis preciso posible. Non obstante, e especialmente as pezas elaboradas individualmente, non garante que as descricións dos produtos ou outros contidos ou materiais do sitio web sexan precisas, completas, fiables, actuais ou sen erros. Os produtos así elaborados poden presentar modificacións non substanciais como consecuencia da súa produción artesanal individual. Se un produto ofrecido por LIMPOCEAN non é o descrito, ou o teu único recurso é devolvelo sen usar e non somos responsables de reembolsar ou pagar o prezo do artigo devolto.

2. OU USUARIO

No acceso, navegación e uso do Sitio Web, confírmase como Usuario (antes, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), porque acepta, desde o inicio da navegación no Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas. , así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da normativa legal preceptiva correspondente, neste caso.

O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:
Facer uso deste sitio web só para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.

Non fagas ningunha compra falsa ou fraudulenta. Se se puidese considerar razoablemente que se realizou unha compra destas características, podería anularse e comunicarse ás autoridades competentes.

Proporcione información de contacto verdadeira e legal, por exemplo, enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outros datos (consulte Aviso legal e Condicións xerais de uso).

O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. LIMPOCEAN non garante que o sitio web de compras leis realice outros países, nin total nin parcialmente. LIMPOCEAN declina toda responsabilidade que poida derivarse de tal acceso.

3. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN

Os Usuarios debidamente rexistrados poderán comercializar o Sitio Web a través dos medios e formularios establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou compra online en www.limpocean.com, tempo no que poderán seleccionar varios produtos e/ou servizos e dirixirse ao carro, cesta ou espazo de compra final e, finalmente, premer en “Ver carro. e Comprobar.

Así mesmo, o Usuario deberá cubrir e/ou verificar a información que se lle solicite en cada paso, ademais de que, durante o proceso de compra, antes de realizar ou pagar, os datos de compra poderán ser modificados.

A continuación, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que LIMPOCEAN recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación do servizo, é dicir, a confirmación do pedido. E, se non, tamén se lle informará por correo electrónico cando se envíe a súa compra.

O Usuario recoñece ter coñecemento, non no momento da compra, de determinadas condicións particulares de venda que afectan ao produto e/ou servizo de que se trate e que se amosan xunto cunha presentación ou, de non ser o caso, unha imaxe desta no seu páxina. o Páxina web, indicando, a título enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: denominación, prezo, compoñentes, cantidade, cor, detalles de dous produtos, ou características, como se levarán a cabo e/ou custo. de beneficios; Recoñécese que a execución da orde de compra ou adquisición materializa a plena aceptación das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.
As comunicacións, ordes de compra e pagamentos que interveñan durante as transaccións realizadas no Sitio Web poderían ser arquivadas e conservadas nos rexistros informatizados de LIMPOCEAN co fin de constituír un medio de transaccións probadas, en todo caso, respectando as condicións de seguridade razoables. e as leis e regulamentos vixentes que sexan de aplicación ao respecto, e en particular de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas non referidas ao tratamento. de datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD) e os dereitos que asisten aos Usuarios de acordo coa política de privacidade deste Sitio Web.

4. DISPONIBILIDADE

Todos os pedidos de compra recibidos por LIMPOCEAN a través do Sitio Web están suxeitos á dispoñibilidade de dous produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula novena destas Condicións) afecte á súa subministración e/ou á prestación de dous servizos. En caso de dificultades na subministración de produtos ou de non existir produtos en stock, LIMPOCEAN comprométese a poñerse en contacto co Usuario e a reembolsar calquera cantidade que lle puidese aboar en concepto de cantidade. Ou o reembolso farase polo mesmo medio de pagamento indicado.

5. PREZOS E PAGO

Os prezos que aparecen na Web son definitivos, en euros (€) e inclúen impostos, salvo que por esixencias legais, especialmente non relacionadas co IVE, se indique e aplique unha materia distinta.

O cliente deberá aboar os gastos de transporte, que se mostrarán previamente durante o proceso de pedido, dependendo do lugar de entrega, antes de finalizar o proceso de compra (Finalizar Compra) tal e como se indica no Sitio Web.

En ningún caso o Sitio Web deducirá custos adicionais ou prezos a un produto ou servizo de forma automática, salvo aqueles que o Usuario seleccione e elixa de forma voluntaria e libre.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras para os que o Usuario recibise unha confirmación de pedido.

Os medios de pago aceptados serán: Tarxeta de crédito ou débito (VISA, MASTERCARD, MAESTRO).

LIMPOCEAN utiliza todos os medios para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos de pagamento transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio Web. Como tal, o sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).
As tarxetas de crédito estarán sometidas a comprobacións e autorizacións por parte do banco emisor, se o prestatario non autoriza ou paga, LIMPOCEAN non se fará responsable de ningún atraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato co Usuario.
O cargo na tarxeta realizarase no momento en que o Usuario se remita á confirmación do envío e/ou á confirmación do servizo prestado no formulario e, se é o caso, no lugar establecido.
En todo caso, ao facer clic en “Engadir ao carro e finalizar a compra” o Usuario confirma que o método de pago utilizado é ou é seu, ou que, de non ser o caso, é o lexítimo propietario da tarxeta regalo ou tarxeta de crédito. .

6. ENTREGA

O enderezo indicado polo cliente pode ser un domicilio, un lugar de traballo ou outro enderezo indicado. Non é necesario que o enderezo de facturación e o enderezo de envío coincidan.

Salvo naqueles casos nos que concorran circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, se é o caso, derivadas da personalización dos produtos, a orde de compra consistente nos produtos que figuran en cada confirmación de compra entregarase no prazo indicado no Sitio Web segundo o lugar de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, nun prazo máximo de 30 días naturais desde a data de confirmación do pedido. Nos pedidos de entrega en España e Portugal, o prazo de entrega estándar establecido é de entre 48 e 72 horas (en determinadas zonas pode ser de 24 horas). No caso das Illas Canarias, este período non inclúe os correspondentes, se é o caso, aos procedementos aduaneiros.

No caso de non poder realizar a entrega por ausencia do destinatario, a axencia de transportes deixará unha nota indicativa e tratará de contactar co destinatario por teléfono. Despois de dous intentos fallidos, o cliente deberá poñerse en contacto coa axencia de transportes para proceder á entrega.En todo caso, as entregas a domicilio realízanse en días laborables.

No caso de que transcorresen 15 días desde que o pedido estea dispoñible para a súa entrega, e este non se entregue por causas non imputables a LIMPOCEAN, LIMPOCEAN entenderá que o Usuario desexa rescindir o contrato e entenderase rescindido. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagamentos recibidos do Usuario serán devoltos, máis os gastos de envío, sen demora indebida e, en todo caso, no prazo máximo de 14 días naturais contados a partir da data en que este. Foi feita. foron feitas.considera terminado ou contrato.

Non obstante, o Usuario deberá ter en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional que lle poderá repercutir.

Para os efectos das presentes Condicións, entenderase que a entrega se produciu ou que o pedido foi entregado no momento en que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material de dous produtos, ou que será acreditado por mediante unha sinatura e/ou os datos proporcionados da persoa que recibe ou solicita un enderezo de entrega non acordado.

Os riscos que poidan derivarse de dous produtos correrán a cargo do Usuario desde o momento da entrega. O Usuario adquire a propiedade de dous produtos cando LIMPOCEAN recibe ou o pagamento íntegro de todas as cantidades adeudadas en relación coa compra ou adquisición realizada, incluídos os gastos de envío, ou no momento da entrega, ocorre nun momento posterior á recepción do importe total aboado por LIMPOCÉANO.

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS

Informar ao Usuario que no caso de que detecte que se produciu algún erro ou introduza os datos necesarios para tramitar a súa solicitude de compra no Sitio Web, poderá modificalo dirixíndose a LIMPOCEAN a través de dous espazos de contacto habilitados no Sitio Web, e, de non ser así. o caso, a través de dous autorizados para contactar co servizo de atención ao cliente, e/ou utilizando os datos de contacto previstos na cláusula primeira (Información Xeral). Así mesmo, esta información tamén poderá ser corrixida polo Usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao Sitio Web.
En todo caso, ou Usuario, antes de premer en “Entrar no carro e Finalizar a compra”, teña acceso ao espazo, carro ou cesta onde se rexistran as súas solicitudes de compra e poderá realizar modificacións.
Do mesmo xeito, remítase ao Usuario que consulte o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para obter máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo ou establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, en materia de protección das persoas físicas non respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

8. DEVOLUCIÓNS E CANCELACIÓNS

Nos casos en que o Usuario adquira produtos no Sitio Web do propietario ou a través do mesmo, dispón dunha serie de dereitos, que se relacionan e describen a continuación:

Dereito de Cancelación
O Usuario, TEN DEREITO A CANCELAR a súa compra en calquera momento do proceso e solicitar a devolución do importe pagado. Unha vez finalizado o pago podrá poñerse en conctacto con LimpOcean no noso correo o ben por teléfono para cancelar o envío do producto e formalizar a devolución do importe abonado no TPV Virtual.

Dereito de Rescisión
O Usuario, como consumidor, que realiza unha compra no sitio web www.limpocean.com ten dereito a desistir da súa compra nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. Este prazo de desistimento caducará transcorridos 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquira a posesión física de dous bens adquiridos no Sitio Web de LIMPOCEAN ou no caso de que os bens que o compoñen. ou previa solicitude. Entreganse por separado, 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por el, distinto do sexo ou do transportista, adquira a posesión material dos dous últimos bens que compoñían a mesma orde de compra, ou en ningún caso de Ningún caso de contrato de servizos, 14 días naturais contados desde o día da sinatura do contrato.

Para exercer este dereito de desistimento, o Usuario deberá comunicar a LIMPOCEAN a súa decisión. Poderás facelo, neste caso, a través de dous espazos de contacto habilitados na Rede.

O Usuario, independentemente do medio que elixa para comunicar a súa decisión, deberá manifestar de forma clara e inequívoca que é a súa intención desistir do contrato de compravenda.

Para cumprir co prazo de desistimento, acórdase que a comunicación que exprese de forma inequívoca a decisión de desistimento se envíe antes do vencemento do prazo correspondente.

En caso de desistencia, LIMPOCEAN reembolsará ao Usuario todos os pagamentos recibidos, excluídos os gastos de envío, sen demora indebida e, en todo caso, non nun prazo máximo de 14 días naturais contados a partir da data en que se comunique a LIMPOCEAN a baixa. ou Usuario.

LIMPOCEAN reembolsará ao Usuario a través do mesmo método de pagamento utilizado para realizar a transacción de compra inicial. Este reembolso non suporá ningún custo adicional para o Usuario. Non obstante, LIMPOCEAN poderá reter ou reclamar o reembolso ao recibir os produtos ou artigos de compra, ou cando o Usuario presente ou xustifique a súa devolución, sempre que estea adquirido previamente.

  • O Usuario deberá efectuar a devolución sen dilacións indebidas e, en todo caso, nun prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que LIMPOCEAN fose informada da decisión de desistir.
  • O Usuario recoñece saber que debe asumir o custo directo da devolución (transporte, entrega) dous bens, é houbera. Así mesmo, será responsable da diminución de valor de dous produtos derivados de manipulacións distintas das necesarias para establecer a natureza, as características e o funcionamento da mercadoría.
  • O Usuario recoñece que existen excepcións ao dereito de desistimento, tal e como recolle o artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, que se aproba polo texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e demais complementario. leis. A modo de exemplo, e non de xeito exhaustivo, sería o caso de: produtos que por razóns de hixiene ou saúde se precintan e se desprendan despois da entrega.

No mesmo sentido, refírese á prestación dun servizo que o Usuario poderá contratar neste Sitio Web, xa que esta mesma Lei establece que o Dereito de Renuncia non asistirá aos Usuarios cando a prestación do servizo estea plenamente executada, ou cando estea comezou. , co consentimento expreso do consumidor e usuario e co seu recoñecemento de que, unha vez executado na súa totalidade ou contrato por LIMPOCEAN, perderá o seu dereito de desistimento.
En todo caso, o produto non será devolto ou o produto foi utilizado máis que a mera apertura do mesmo, de produtos que non cumpran as mesmas condicións que foron entregados ou que sofren algún dano despois da entrega.

Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío
Son todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, ou o produto non se axusta ao contrato ou orde de compra establecido, e que, polo tanto, deberá poñerse inmediatamente en contacto con LIMPOCEAN e comunicarlle o existente. desacordo (defecto/erro) polo mesmo medio ou utilizando os datos de contacto indicados no apartado anterior (Dereito de Renuncia).

A continuación, informarase ao Usuario sobre como proceder á devolución de dous produtos, e estes, unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao Usuario, nun prazo razoable, da devolución ou, de non ser o caso, da substitución. de ambos. .
O reembolso ou substitución do produto realizarase coa maior brevidade posible e, en todo caso, non nun prazo máximo de 14 días a partir da data en que enviemos un correo electrónico confirmando que se vai devolver ou substituír ou non conforme. elemento.

O importe aboado por aqueles produtos que sexan devoltos por defecto, cando efectivamente exista, será devolto na súa totalidade, incluídos os gastos de envío e os gastos en que poida incorrer o Usuario para realizar a devolución. O reembolso realizarase polo mesmo medio de pago que utilizou o Usuario para pagar a compra.

En todo caso, respectaranse sempre os dereitos recoñecidos na lexislación vixente en cada momento ao Usuario, como consumidor e usuario.

Garantía
O Usuario, como consumidor e usuario, goza de garantías sobre os produtos que se poden adquirir a través deste Sitio Web, dispoñemos dos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo a LIMPOCEAN, polo tanto, existe unha falta de conformidade e dous dous que se manifestan. . Hai un prazo de dous anos desde a entrega do produto.

Neste sentido, enténdese que os produtos son conformes ao contrato sempre que: se axusten á descrición realizada por LIMPOCEAN e posúan as calidades que se presentan; son aptas para os usos aos que adoitan destinarse produtos do mesmo tipo; e presentar as calidades e beneficios habituais dun produto do mesmo tipo que se esperan fundamentalmente del. Sempre que non exista sexo ou caso respecto dos produtos entregados ao Usuario, o Usuario deberá proceder segundo o indicado no apartado Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío. Non obstante, algúns dos produtos que se comercializan no Sitio Web poden ter características non homoxéneas sempre que deriven do tipo de material co que foron fabricados,

Por outra banda, podería darse o caso de que o Usuario adquira no Sitio Web un produto dunha marca ou fabricado por un terceiro. Neste caso, e tendo en conta que o Usuario está a tratar cun produto defectuoso, tamén ten a posibilidade de poñerse en contacto coa marca ou fabricante responsable do produto para reclamar como exercer o seu dereito de garantía legal directamente contra el durante os dous anos seguintes á entrega. dous pequenos produtos. Para iso, o Usuario deberá ter conservado toda a información relacionada coa garantía dos produtos.

9. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición legal en contrario, LIMPOCEAN non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, independentemente da súa orixe:
calquera perda que non sexa imputable a ningún incumprimento pola súa parte;
perdas empresariais (incluíndo a perda de beneficios, ingresos, contratos, previsión de aforro, datos, perda de fondos de comercio ou gastos innecesarios realizados); ou
calquera outra perda indirecta que non fose razoablemente previsible por ambas as partes no momento de formalizar o contrato de venda de produtos entre ambas as partes.
Así mesmo, LIMPOCEAN tamén limita a súa responsabilidade aos seguintes casos:

LIMPOCEAN aplica todas as medidas relacionadas coa oferta dunha visualización fiel do produto no Sitio Web, non obstante, non se fai responsable das mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir por falta de resolución da pantalla, ou problemas co navegador utilizado ou outros deste. tipo.
LIMPOCEAN actuará coa máxima dilixencia para poñer a disposición da empresa encargada do seu transporte ou do produto obxecto do pedido de compra. Non obstante, non se fai responsable de dous danos derivados dun mal funcionamento do transporte, sobre todo por causas como avarías, retención de vías, e en xeral calquera outra propia do sector, que dean lugar a atrasos, perdas ou desperdicios do mesmo. produto.
Fallos técnicos que, por causas fortuítas ou da súa natureza, impidan o normal funcionamento do servizo a través de Internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio Web por motivos de mantemento ou outros, que impida a dispoñibilidade do servizo. LIMPOCEAN pon todos os medios ao seu alcance para realizar o proceso de compra, pagamento e envío/entrega dos produtos, non obstante, declina toda responsabilidade por causas non imputables a ela, caso fortuíto ou forza maior.
LIMPOCEAN non será responsable do mal uso e/ou desgaste de dous produtos que sexan utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, LIMPOCEAN non será responsable dunha devolución errónea realizada polo Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.
Con carácter xeral, LIMPOCEAN non será responsable de ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas asumidas, cando se deba a feitos alleos ao seu razoable control, é dicir, por causas de forza maior, podendo incluír, por a modo de exemplo, pero non exhaustivo:
Folgas, peches patronais ou outras medidas de protesta.
Conmoción civil, motín, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparación para a guerra.
Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outra catástrofe natural.
Imposibilidade de utilizar trens, barcos, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
Incapacidade para utilizar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados.
Actos, decretos, lexislacións, regulamentos ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.
En particular, calquera medida adoptada por mor da pandemia de COVID’19 que afecte ao normal funcionamento das actividades LIMPOCEAN.
Deste xeito, as obrigas poderán axustarse durante o período en que continúe a causa de forza maior, e LIMPOCEAN disporá dunha prórroga no prazo para cumprilas por un período de tempo igual á duración da causa de forza maior. LIMPOCEAN utilizará todos os medios razoables para buscar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigas malia a causa de forza maior.

10. COMUNICACIÓNS E AVISOS ESCRITOS

Ao utilizar este sitio web, o usuario acepta que a maioría das comunicacións con LIMPOCEAN son electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no sitio web).
Para efectos contractuais, o Usuario comprométese a utilizar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todos os contratos, notificacións, informacións e demais comunicacións que LIMPOCEAN envíe por vía electrónica cumpren os requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos pola lei ao Usuario.
O Usuario poderá enviar notificacións e/ou comunicarse con LIMPOCEAN a través da información de contacto facilitada nestas Condicións e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio Web.
Así mesmo, salvo estipulación en contrario, LIMPOCEAN poderá contactar e/ou notificar ao Usuario por correo electrónico ou no enderezo postal indicado.

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Ningunha renuncia por parte de LIMPOCEAN a un dereito ou acción legal específico ou a falta de esixencia por parte de LIMPOCEAN do cumprimento estrito por parte do Usuario de calquera das súas obrigas implicará, nin tampouco a renuncia a outros dereitos ou accións derivadas dun contrato ou das Condicións, nin suporá a renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións. exonera ao Usuario do cumprimento das súas obrigas.
Non terá efecto ningunha renuncia por parte de LIMPOCEAN a ningunha destas Condicións nin aos dereitos ou accións derivados dun contrato, salvo que se estableza expresamente que se trata dunha renuncia e se formalice e comunique ao Usuario por escrito.

12. NULIDADE

Se algunha destas Condicións fose declarada nula por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas seguirán vixentes, sen verse afectadas pola devandita declaración de nulidade.

13. TOTALIDADE DO CONVENIO

As presentes Condicións e calquera documento ao que se faga referencia expresa nestas constitúen a totalidade do acordo existente entre o Usuario e LIMPOCEAN en relación co obxecto de venda e substitúen calquera outro pacto, acordo ou promesa previa pactado verbalmente ou por escrito polo mesmo. .
O Usuario e LIMPOCEAN recoñecen ter consentido a celebración dun contrato sen contar con ningunha declaración ou promesa realizada pola outra parte, salvo o expresamente mencionado nestas Condicións.

14. PROTECCIÓN DE DATOS

A información ou datos de carácter persoal que o Usuario facilite a LIMPOCEAN no transcurso dunha transacción no Sitio Web, serán tratados conforme ao disposto na Política de Privacidade ou Protección de datos contida no Sitio Web. Ao acceder, navegar e/ou utilizar o Sitio Web, o Usuario consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos facilitados son certos.

15. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio Web e os contratos de compra de produtos a través del rexeranse pola lexislación española.
Calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou estea relacionado co acceso, navegación e/ou uso do Sitio Web, ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de compravenda entre LIMPOCEAN e o Usuario, será sometido ao competencia non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

16. QUEIXAS E RECLAMACIONS

O Usuario pode remitir a LIMPOCEAN as súas queixas, reclamacións ou calquera outro comentario que desexe realizar a través da información de contacto que se facilita ao inicio destas Condicións (Información Xeral).
Así mesmo, no caso de que na celebración deste contrato de compravenda xurda algún litixio entre LIMPOCEAN e o Usuario, o Usuario como consumidor poderá solicitar a resolución extraxudicial dos litixios, de acordo co Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo. e do Consello, do 21 de maio de 2013, sobre resolución telemática de litixios en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Podes acceder a este método a través do seguinte sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X