Aviso legal

INFORMACIÓN XERAL

Esta página web es titularidad de la Asociación LIMPOCEAN, con CIF G67885079 (inscrita en el Registro Central de Asociaciones dependiente de la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Vicepresidencia primeira e consellería de Presidencia e Turismo el 23 de febrero de 202, seccón 1ª con el número 2022/24946-1) EL presidente de esta asociación es Ricardo Babio Arcay con DNI 33259205D y tiene por objeto facilitar información de los servicios que ofrece y otra que pueda ser de interés.
El acceso a la web implica la aceptación de las condiciones estipuladas en este aviso, y dicho acceso es público, si bien puede haber determinadas partes de la misma que cuyo acceso esté reservado a los clientes mediante la introducción de un número de usuario y una contraseña y a los que un usuario no cliente no puede acceder

CAMBIOS NA PÁXINA E INTERRUPCIÓNS OU ERROS NON ACCESO

O titular do sitio web poderá en calquera momento e sen previo aviso realizar modificacións e actualizacións da información contida nel, da súa configuración e das condicións de acceso sen que se faga responsable de tales motivos.

CONTIDO E PAXINAS ENLAZADAS

A información contida no sitio web é meramente informativa e non garante que o contido estea sempre actualizado. As ligazóns que aparecen nesta páxina teñen como finalidade facilitar ao usuario a obtención de información adicional, non sendo o propietario deste sitio web responsable de dous resultados obtidos a través de dous enlaces útiles.
O titular do sitio web non asume a responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde o seu sitio web e non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións no sistema, documentos ou ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos que puidesen ocorrer. podería ser causado a ou usuario
Aínda que as ligazóns sexan supervisadas periodicamente, se o usuario percibe que os contidos ou servizos ofrecidos son ilegais, vulneran principios constitucionais ou vulneran os dereitos do usuario ou dun terceiro, póñase en contacto previamente co propietario deste sitio web.

COMENTARIOS WEB

Toda a información e comentarios recibidos neste sitio web considéranse en balde.
O usuario comprométese a non utilizar os contidos deste sitio web para realizar actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso do titular do sitio web de calquera responsabilidade polo uso que o usuario faga dos contidos do sitio web. O titular do sitio web resérvase así mesmo o dereito de publicar os comentarios que se envíen e de retirar aqueles que non se consideren aptos para a súa publicación, os ficheiros serán destruídos.O
usuario será responsable da veracidade de dous datos facilitados, reserva ou propietario. . facer sitio web como accións que consideren pertinentes no caso de que se faciliten datos falsos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, ou o seu deseño gráfico e os seus códigos de fonte, son propiedade exclusiva do titular da mesma, correspondendo só os dereitos de explotación da mesma.
Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, sen a autorización expresa do propietario do sitio web, así como calquera outro acto que non estea expresamente autorizado por este.
Tamén quere indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos neste sitio web están protexidos pola lei.

RESPONSABILIDADES

O titular do sitio web non se fará responsable en ningún caso dos dous danos e prexuízos que se deriven da non lectura deste aviso ou do incumprimento das obrigas indicadas nos sinais e non se fará responsable dos danos e prexuízos que, fóra do seu control, , pode ser causado. por transmisión, difusión, almacenamento, prestación, recepción, obtención ou acceso ao sitio web ou aos seus contidos
O usuario responderá de todos os danos e prexuízos que cause ao propietario do sitio web polo incumprimento das presentes Condicións.

LEI APLICABLE

Para calquera controversia que puidese xurdir en relación con esta páxina será de aplicación a lexislación española.

X